+31 (0)88 88 321 88 | Contact

Talentmanagement

De 80-20 regel, wie kent hem niet (ook wel bekend als het Pareto principe), is op veel situaties van toepassing is. Kijken we naar medewerkers in een organisatie dan blijkt vaak dat 20% van de medewerkers in een organisatie, maar ook 20 % van de nieuw aangeworven kandidaten voor 80% van de resultaten zorgt.

Op weg naar 2020 ligt de focus van veel organisaties, meer dan ooit op het werven van deze toptalenten en wordt er vaak te weinig aandacht besteed aan de al aanwezige medewerkers. Met een “war on talent” die aan de gang is en zal toenemen, is het meer dan ooit noodzakelijk om het aanwezige talent in de organisatie te herkennen en te benutten. Talent management is het analyseren en verder benutten van de talenten van medewerkers (en managers) om de strategie en de ambities te kunnen (blijven) realiseren. Dat impliceert ook een anders denken over loopbaanbeleid, gebaseerd op gezonde en volwassen samenwerking en vertrouwen. Geen ‘quick win’, maar een duurzame oplossing die individuele en collectieve ambities met elkaar verbindt.

Het op een strategische manier omgaan met talent in een organisatie kunnen we dan opzetten door drie aspecten te beschouwen: identificeren, ontwikkelen en behouden dan wel mobiliseren van talent.

1. Welke strijd moet gewonnen worden.

Het bepalen van de veldslag die gewonnen moet worden geeft zicht op de uitdagingen die een organisatie zich gesteld ziet. Daarmee is de basis gelegd voor wat wij Key Battle Framework genoemd hebben. Als we eenmaal weten welke slag gewonnen moet worden geeft het framework richting aan wat er voor rollen en functies nodig zijn en daarmee aan de noodzakelijke competenties. Uiteindelijk levert die wetenschap een basis op voor een gap-analyse waaruit onder meer onderstaande acties voortvloeien.

2. Identificeren van talent

Talenten worden doorgaans als vanzelfsprekend en vaak in een enge vorm gezien en beperkt tot die talenten die direct gevraagd worden. Vaak zijn medewerkers zich er niet van bewust welke talenten ze (nog meer) hebben en weten ze niet hoe hun talenten kunnen bijdragen aan het succes van de organisatie. Denk aan medewerkers die in hun vrije tijd alle soorten talenten hebben ontwikkeld waar in de werksetting geen zicht op is. Wanneer men talent in een organisatie optimaal wil benutten, dienen we dus eerst te weten welk talent we in huis hebben. Daartoe zijn verschillende instrumenten en aanpakken voorhanden.

3. Ontwikkelen van talent.

Als we zicht willen hebben op de ontwikkelbaarheid van talent, komen we snel in de psychologie terecht. Het is bekend dat aspecten uit de persoonlijkheid, intelligentie en werkstijl bepalend zijn voor het al dan niet kunnen ontwikkelen van talent. Daarnaast geldt dat het herkennen van talent geen garantie is dat het ook verder ontwikkelbaar is.
Organisaties kunnen groeien indien het talent zich ook verder kan ontwikkelen. Naast de identificatie van talent zoals hierboven omschreven, geldt dat we nog een stap dieper gaan en de voorwaarden voor ontwikkeling in kaart willen brengen. Dat kan met behulp van vragenlijsten, maar ook met development centers en loopbaanbegeleiding. Als we daarop zicht hebben kunnen ontwikkelprogramma’s worden opgezet in elke denkbare vorm: individueel, collectief, online, blended of gewoon klassikaal.

4. Behouden / mobiliseren van talent

Na het herkennen en ontwikkelen van talent volgt de vraag hoe we ervoor zorgen dat het talent in de organisatie blijft dan wel hoe we er voor zorgen dat talent zich mobiliseert voor verdere ontwikkeling. Soorten oplossingen waaraan gedacht kan worden zijn:

a. Werken aan de managementstijl / stijl van leiding geven. Het is bekend dat medewerkers een organisatie niet verlaten omwille van het werk maar veelal om de stijl van leidinggeven, communiceren en cultuur van een organisatie.
b. Optimaliseren van de verhouding tussen vaardigheden van een medewerker en de uitdagingen op het werk (optimalisatie).
c. Medewerkers continu inzicht bieden in mogelijkheden en ontwikkelkansen: falen mag.

Free WordPress Themes, Free Android Games